Ogłoszenia Domu Studenta

Termin na składanie wniosków do Domu Studenta na rok akademicki 2017/2018

Ogłoszenia Domu Studenta

Informujemy, że termin składania wniosków o przyznanie miejsca w Domu Studenta dla studentów kontynuujących naukę w roku akademickim 2017/2018, został wyznaczony od 15 maja 2017 r. do 15 czerwca 2017 r.
Wniosek należy składać w pokoju 131A.


Wolne miejsca w Domu Studenta

Ogłoszenia Domu Studenta

W Domu Studenta PWSZ im. Witelona w Legnicy są wolne miejsca dla studentów w następujących pokojach:

• w pokoju żeńskim 2 - osobowym ze wspólną łazienką - 1 miejsce,

• w pokoju żeńskim 2 - osobowym ze wspólną łazienką - 1 miejsce,

• w pokoju żeńskim 3 - osobowym ze wspólną łazienką - 2 miejsca,

• w pokoju żeńskim 3 - osobowym z łazienką - 1 miejsce,

• w pokoju żeńskim 3 - osobowym z łazienką - 1 miejsce (ze studentkami z wymiany międzynarodowej ERASMUS+),

• w pokoju męskim 2 - osobowym ze wspólną łazienką - 1 miejsce,

• w pokoju męskim 2 - osobowym ze wspólną łazienką - 1 miejsce (ze studentami z wymiany międzynarodowej ERASMUS+).

(informacja na dzień 12.04.2017 r.)

Wnioski o przyznanie miejsca w Domu Studenta należy składać w pokoju 131 w budynku A PWSZ im. Witelona w Legnicy.


SKIEROWANIE DO DOMU STUDENTA

Ogłoszenia Domu Studenta

Osoby, którym zostało przyznane miejsce mogą odbierać osobiście skierowanie do Domu Studenta od dnia 26.09.2016 r. od godziny 8.00 do 15.00 w pokoju 131 A Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.

ZAKWATEROWANIE W DOMU STUDENTA

Ogłoszenia Domu Studenta

Zakwaterowanie w Domu Studenta może nastąpić od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00. Zakwaterowanie powinno nastąpić w ciągu 5 dni od daty wskazanej w skierowaniu, tj. od 01.10.2016 r. Po upływie tego terminu student traci miejsce w Domu Studenta.
Osoba zgłaszająca się do zakwaterowania zobowiązana jest przedłożyć następujące dokumenty:
1) dowód osobisty lub w przypadku studentów zagranicznych paszport,
2) imienne skierowanie wystawione przez Dział Organizacji i Spraw Osobowych,
3) dowód wpłaty kaucji w wysokości 200,00 zł,
4) wypełniony formularz meldunkowy oraz kwestionariusz (druki dostępne są u administratora oraz na portierni w DS).  

WPŁATA ZALICZKI

Ogłoszenia Domu Studenta

Osoby, którym zostało przyznane miejsce w Domu Studenta zobowiązane są dokonać wpłaty zaliczki za pierwszy miesiąc danego roku akademickiego w wysokości 100,00 zł w terminie:

1) do 10 sierpnia 2016 r. – w przypadku studentów, którzy kontynuują naukę i złożyli wniosek do 15 czerwca 2016 r.

2) do 10 września 2016 r. – w przypadku kandydatów przyjętych na I rok studiów, którzy złożyli wniosek do 25 sierpnia 2016 r.

W przypadku niedokonania wpłaty w wyżej wymienionych terminach, student traci prawo do miejsca w DS.

Dnia 06.08.2016 r. (sobota) można składać wnioski

Ogłoszenia Domu Studenta

Dnia 06.08.2016 r. (sobota) będzie czynna Sekcja ds. Pomocy Materialnej (p. 131 w bud. A) w godzinach od 8:00 do 15:00.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów mogą tego dnia także składać wniosek o przyznanie miejsca w Dom Studenta.


TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

Ogłoszenia Domu Studenta

Informujemy, że wnioski o przyznanie miejsca w Domu Studenta na rok akademicki 2016/2017 można składać w następujących terminach:

- od 15 maja 2016 r. do 15 czerwca 2016 r. w przypadku studentów kontynuujących naukę na wyższych latach studiów,
- do 25 sierpnia 2016 r. w przypadku kandydatów przyjętych na I rok studiów.

 Student może ubiegać się o przyznanie miejsca także po wyznaczonych terminach, jeżeli są wolne miejsca.

Osoby, które chcą ubiegać się o przyznanie miejsca w DS zobowiązane są do złożenia w Sekcji ds. Pomocy Materialnej (pok.131 bud. A) wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenta (wg załączonego wzoru).

WPŁATA KAUCJI

Ogłoszenia Domu Studenta

Mieszkaniec przed zakwaterowaniem zobowiązany jest dokonać wpłaty w wysokości 200,00 zł tytułem kaucji na poczet ewentualnych braków w sprzęcie, zniszczeń oraz końcowego rozliczenia opłat.

 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

Ogłoszenia Domu Studenta

Wszelkie opłaty związane z pobytem w Domu Studenta należy uiszczać
na wskazany numer rachunku bankowego:
Wierzyciel: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnica
ul. Sejmowa 5a
59-220 Legnica
Numer rachunku bankowego: 80 1090 2066 0000 0001 1183 6640